20th May,14 DAINIK BHASKAR
20th May,14 DAINIK BHASKA

21st May,14 HINDUSTAN
21st May,14 HINDUSTAN

21st May,14 DAINIK JAGRAN
21st May,14 DAINIK JAGRAN

21st May,14 PRABHAT KHABAR
21st May,14 PRABHAT KHABA

31st May,13 - Prabhat Khabar
31st May,13 - Prabhat Kha

31st May,13 - Dainik Jagran
31st May,13 - Dainik Jagr

Dainik Bharkar 26th May,12
Dainik Bharkar 26th May,1

Dainik Jagran 25th May,12
Dainik Jagran 25th May,12

Hindustan 26th May,12
Hindustan 26th May,12

Prabhat Khabar 26th May,12
Prabhat Khabar 26th May,1

Sanmarg 25th May,12
Sanmarg 25th May,12

Dainik Bhaskar-11th Jun, 11
Dainik Bhaskar-11th Jun,